Vårt ansvar

Så jobbar vi med hållbarhet och ansvarstagande i samhället med hänsyn till miljömässiga, etiska och sociala aspekter.

Hållbart för oss och våra partners

Vi vet att ett aktivt ansvarstagande för en hållbar utveckling är en förutsättning för såväl vår egen som jordens fortlevnad. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners vill vi vara en aktiv del i detta arbete – både nu och i framtiden. För att policyn ska efterlevas engagerar FWD alla anställda. Vi kräver även att våra kunder och samarbetspartners verkar i samma anda.

Miljö

Miljöhänsyn. FWD iakttar miljöhänsyn vid inköp av inventarier och förbrukningsmaterial och gör i mesta möjliga mån ekologiska och miljövänliga val.

Energi. FWD verkar för energibesparing och ett minskat beroende av fossila bränslen.

Avfall. FWD återvinner och arbetar aktivt för att minska mängden avfall.

Etik

Globalt ansvar. FWD samt våra kunder och samarbetspartners ska leva upp till kraven i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, verka för goda arbetsförhållanden, ta avstånd från barnarbete samt uppfylla grundläggande kvalitets- och miljökrav.

Säkra produkter. FWD tar ansvar för att såväl det vi producerar som de verktyg vi använder är säkra och inte skadar människor och djur.

Gott samvete. FWD jobbar bara med produkter och kunder som vi kan stå upp för och samarbetar bara med företag/organisationer/personer vi har förtroende för.

Socialt ansvar

Samhällsengagemang. FWD ska alltid upplevas som ansvarsfulla oavsett hur och med vem vi samarbetar. FWD eftersträvar även att samarbeta med minst en ideell organisation som verkar för att stärka människor som lever i utsatthet.

Nöjda medarbetare. FWD eftersträvar att arbetsplatsen präglas av gemenskap, lojalitet och respekt där alla är aktiva och tar ansvar för sina arbetsuppgifter och varandra.

Jämställd och jämlik rekrytering. FWD eftersträvar en personalsammansättning som avspeglar samhället i stort och verkar för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning eller funktionsnedsättning ges möjlighet att söka vakanta tjänster.

Reklambyrå med kollektivavtal

Vi har kollektivavtal som gäller för alla anställda på reklambyrån.

Läs mer om vårt kollektivavtal och ansvar som arbetsgivare.

Är vi en läkemedelsbyrå?
Både ja och nej

Som reklambyrå är vi vana att arbeta med olika branscher, men vi har specialistkompetens och extra lång erfarenhet av läkemedel och hälsa.

Läs mer om vårt arbete inom life science