Vårt ansvar som företag och individer

Vårt ansvar

FWDs policy för Corporate Social Responsibility (CSR)

Den här policyn beskriver hur FWD jobbar med hållbarhet och ansvarstagande i samhället med hänsyn till miljömässiga, etiska och sociala aspekter. Vi vet att ett aktivt ansvarstagande för en hållbar utveckling är en förutsättning för såväl vår egen som jordens fortlevnad. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners vill vi vara en aktiv del i detta arbete – både nu och i framtiden. För att policyn ska efterlevas engagerar FWD alla anställda. Vi kräver även att våra kunder och samarbetspartners verkar i samma anda.

Miljö

Miljöhänsyn. FWD iakttar miljöhänsyn vid inköp av inventarier och förbrukningsmaterial och gör i mesta möjliga mån ekologiska och miljövänliga val.

Energi. FWD verkar för energibesparing och ett minskat beroende av fossila bränslen.

Avfall. FWD återvinner och arbetar aktivt för att minska mängden avfall.

Etik

Globalt ansvar. FWD samt våra kunder och samarbetspartners ska leva upp till kraven i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, verka för goda arbetsförhållanden, ta avstånd från barnarbete samt uppfylla grundläggande kvalitets- och miljökrav.

Säkra produkter. FWD tar ansvar för att såväl det vi producerar som de verktyg vi använder är säkra och inte skadar människor och djur.

Gott samvete. FWD jobbar bara med produkter och kunder som vi kan stå upp för och samarbetar bara med företag/organisationer/personer vi har förtroende för.

Socialt ansvar

Samhällsengagemang. FWD ska alltid upplevas som ansvarsfulla oavsett hur och med vem vi samarbetar. FWD eftersträvar även att samarbeta med minst en ideell organisation som verkar för att stärka människor som lever i utsatthet.

Nöjda medarbetare. FWD eftersträvar att arbetsplatsen präglas av gemenskap, lojalitet och respekt där alla är aktiva och tar ansvar för sina arbetsuppgifter och varandra.

Jämställd och jämlik rekrytering. FWD eftersträvar en personalsammansättning som avspeglar samhället i stort och verkar för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning eller funktionsnedsättning ges möjlighet att söka vakanta tjänster.